Privacybescherming

Privacybescherming

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerken deze uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). 
Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Wanneer op onze pagina’s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit indien mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

In deze informatie over de gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier op de website of per e-mail vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenoemde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze richten geen schade aan en bevatten geen virussen.

Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u telkens informeert voordat cookies worden geplaatst; u kunt dan per geval beslissen of u dit toestaat. Indien cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag

Het is niet mogelijk deze gegevens met welbepaalde personen in verband te brengen. Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen voor een illegaal gebruik hebben.

Uw rechten

U hebt recht van inzage, intrekking en bezwaar alsmede recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie. In Oostenrijk is dit de Datenschutzbehörde.

 

ANALYSETOOLS EN RECLAME

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, door Google ingekort voordat het naar de VS wordt doorgestuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Browserplug-in

U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat verhindert dat uw gegevens bij volgende bezoeken van deze website worden geregistreerd: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens komen uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en uit bezoekergegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden zoals beschreven onder ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’.

25. Mei 2018

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

Stefan Potensky - datenschutz[at]kraiburg.at

 

Analyse Tools und Werbung

Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsdatenverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Demografische Merkmale bei Google Analytics

Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.